Категории
Кошница

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! 


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 (1)Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Доставчикът предоставя услуги на Потребителите/Клиентите си посредством Интернет магазина reklamata.info. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона Приемам, Потребителят/Клиентитът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

(2) Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на reklamata.info, съхранение на IP адреса на Потребителя/Клиента, както и всяка друга информация.

(3) Продуктите, които се намират на интернет страницата на  reklamata.info не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

(4) След кликане на бутона "Поръчай", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Пазарската количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При потвърждението на поръчката Договорът се счита за сключен.

(5) Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Доставчикът уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя/Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Доставчикът, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 

(6) Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с/без ДДС.


II.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.2 ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.reklamata.info, чрез който Потребителят/Клиентът имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

(1) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

(2) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

(3) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(4) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

 (5) Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(6) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(7) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл.3 Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителя /Клиента, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.4 Потребителят/Клиентът сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.reklamata.infoили друго средство за комуникация от разстояние.

(1) По силата на сключения с Потребителя/Клиента договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя/Клиента на определените от него чрез интерфейса стоки.

(2) Потребителят/Клиентът заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(3) Доставчикът доставя заявените от Потребителя/Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(4) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл.5  Потребителят /Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(1) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя /Клиента на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя /Клиента при извършване на регистрация, ако Потребителят /Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.


III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.6 (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят /Клиентът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя /Клиента, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Потребителят /Клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя /Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя /Клиента  електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя /Клиента  и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Потребителят /Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят /Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Потребителя /Клиента  се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя /Клиента  в съответната социална или друга мрежа.

Чл.7 (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя /Клиента , както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя /Клиента  и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят /Клиентът  има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен aдрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя /Клиента  нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя /Клиента , изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Потребителя /Клиента  нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Потребителя /Клиента  за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя /Клиента  Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя /Клиента  за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.


IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.8 (1) Потребителят /Клиентът  използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3)Договорът между Доставчика и Потребителя /Клиента  представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.zalagalka.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят /Клиентът  съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя /Клиента. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя /Клиента  при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя /Клиента  чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя /Клиента  по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя /Клиента  адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя /Клиента  данни са неверни или заблуждаващи.

Чл.9 Потребителят /Клиентът  сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят /Клиентът  няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;


V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.10 Правилата на настоящия раздел V от тези общи условия се прилагат спрямо Потребителя /Клиента , за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя /Клиента  в сайта на Доставчика.